நிதி மற்றும் செயல் சாதனைகள்மகளிர் திட்டம், தூத்துக்குடி
முன்னேற்ற அறிக்கை 2006-2007 முதல் 2011-2012 ( டிசம்பர் 2012 வரை)

 1. புதிய குழுக்கள் அமைத்தல் (அலகு)

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

சதவீதம்

2006-2007

100

1660

1760

100

1660

1760

100

2007-2008

100

800

900

100

800

900

100

2008-2009

200

400

600

200

400

600

100

2009-2010

400

800

1200

400

800

1200

100

2010-2011

400

775

1175

400

775

1175

100

2011-2012

500

1085

1585

500

1085

1585

100

 1. புதிய குழுக்கள் அமைத்தல் செலவு:                         (இலட்சத்தில்)

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

சதவீதம்

2006-2007

0.35

5.81

6.16

0.35

5.81

6.16

100

2007-2008

0.35

2.80

3.15

0.35

2.80

3.15

100

2008-2009

0.70

1.40

2.10

0.67

1.34

2.01 (*)

96

2009-2010

1.40

2.80

4.20

1.40

2.80

4.20

100

2010-2011

1.40

2.80

4.20

1.40

2.80

4.20

100

2011-2012

1.75

3.80

5.55

1.59

3.44

5.03

91

 1. சுய உதவிக் குழு, ஊக்குநர் பிரதிநிதி பயிற்சி(அலகுகள்)

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

சதவீதம்

2006-2007

100

1660

1760

100

1660

1760

100

2007-2008

100

800

900

100

800

900

100

2008-2009

200

400

600

200

400

600

100

2009-2010

400

800

1200

400

800

1200

100

2010-2011

400

775

1175

400

775

1175

100

2011-2012

500

1085

1585

500

1085

1585

100

பயிற்சி செலவினம்                                                (இலட்சத்தில்)

வருடம்

நிதி ஒதுக்கீடு

செலவினம்

சுய உதவிக் குழு

ஊக்குநர் பிரதிநிதி

மொத்தம்

சுய உதவிக் குழு

ஊக்குநர் பிரதிநிதி

மொத்தம்

சதவீதம்

2006-2007

54.00

11.52

65.52

38.13

8.29

46.42

71

2007-2008

31.40

6.38

37.78

26.60

5.16

31.76

84

2008-2009

20.28

4.86

25.14

19.30

4.42

23.72

94

2009-2010

53.04

9.72

62.76

37.77

7.53

45.30

72

2010-2011

51.94

9.52

61.46

39.21

8.84

48.05

78

2011-2012

27.31

5.80

33.11

27.31

5.71

33.02

99

4. சுய உதவிக் குழு பதிவேடுகள் (அலகு)

 

வருடம்

குறியீடு

பதிவேடு வழங்கியது

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

நகர்புறம்

கிராமப்புறம்

மொத்தம்

சதவீதம்

2006-2007

100

1660

1760

100

1660

1760

100

2007-2008

100

800

900

100

800

900

100

2008-2009

200

400

600

200

400

600

100

2009-2010

400

800

1200

400

800

1200

100

2010-2011

400

775

1175

400

775

1175

100

2011-2012

500

1085

1585

310

827

1137

71

சுய உதவிக் குழு பதிவேடுகள் செலவினம்                                                                                          (இலட்சத்தில்)

                                                                                                         

வருடம்

நிதி ஒதுக்கீடு

செலவினம்

சதவீதம்

2008-2009

1.12

1.07

96

2009-2010

2.24

1.65

74

2010-2011

1.65

1.65

100

2011-2012

2.19

2.19

100

  

 5.  இளைஞர் தொழிற் திறன் பயிற்சி (அலகு)

 

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

சதவீதம்

2006-2007

620

624

101

2007-2008

75

75

100

2008-2009

300

300

100

2009-2010

500

500

100

2010-2011

450

450

100

2011-2012

500

500

100

 

 செலவினங்கள்                                                                              (இலட்சத்தில்)

வருடம்

நிதி ஒதுக்கீடு

செலவினம்

சதவீதம்

2006-2007

0.76

0.76

100

2007-2008

45.65

45.65

100

2008-2009

18.16

14.14

78

2009-2010

29.85

23.14

78

2010-2011

35.38

34.91

99

2011-2012

39.15

27.69

70

              6. சுழல்நிதி வழங்குதல் 2006-07

 

வ.எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

1

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம்

579

579

57.90

100

 

சுழல்நிதி வழங்குதல் 2007-08

 

வ.எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

1

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம்

535

535

53.50

100

சுழல்நிதி வழங்குதல் 2008-09

வ.
எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

கிராமப்புறம்

 

 

 

 

 

கிராமப்புறம் - மதி

1633

1402

140.20

100%

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் - மதி

1400

1400

140.00

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் மதி அல்லாத

467

467

46.70

 

மொத்தம்

3500

3269

326.90

நகர்புறம்

 

 

 

 

மதி

350

      581

58.10

 

மதி - அல்லாத

150

150

15.00

 

மொத்தம்

500

731

73.10

 

ஆக மொத்தம்

4000

4000

400.00

 

சுழல்நிதி வழங்குதல் 2009-10

வ.
எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

கிராமப்புறம்

 

 

 

 

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் - மதி

1700

1700

170.00

 

 

100

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் மதி அல்லாத

560

560

 56.00

 

மொத்தம்

2260

2260

226.00

 

வ.
எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

நகர்புறம்

 

 

 

 

 

100

 

மதி

240

240

24.00

 

மதி - அல்லாத

-

-

-

 

மொத்தம்

240

240

24.00

 

ஆக மொத்தம்

2500

2500

250.00

சுழல்நிதி வழங்குதல் 2010-11

வ.
எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

கிராமப்புறம்

 

 

 

 

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் - மதி

1050

773

77.30

 

 

 

83

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் மதி அல்லாத

135

135

13.50

 

மொத்தம்

1185

908

90.80

நகர்புறம்

 

 

 

 

மதி

400

400

40.00

 

மதி - அல்லாத

-

-

 

 

மொத்தம்

400

400

40.00

 

ஆக மொத்தம்

1585

1308

130.80


சுழல்நிதி வழங்குதல் 2011-12

வ.
எண்.

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவீதம்

I

கிராமப்புறம்

 

 

 

 

 

பொன்விழா கிராம சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டம் கிராமப்புறம் - மதி

696

696

104.40

 

100

II

நகர்புறம்

 

 

 

 

100

 

நகர்புறம் – மதி

520

520

52.00

 

 மொத்தம்

1216

1216

156.40

 

      7. பொருளாதாரக் கடன் வழங்குதல் 2006-07

வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

I

கிராமப்புறம்

101

101

125.38

100

 

2007-2008


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

I

கிராமப்புறம்

148

148

185.67

100

2008-09  


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

I

கிராமப்புறம்

159

133

166.00

84

 

2009-10:


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

I

கிராமப்புறம்

160

138

172.05

 

86

2010-11:


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

1

கிராமப்புறம்

386

288

314.53

75

2011-12:


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு

சாதனை

தொகை
(இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

1

கிராமப்புறம்

240

240

381.65

100

8. கடன் இணைப்பு ஊக்கத் தொகை

வருடம்

குழு எண்ணிக்கை

நிதி ஒதுக்கீடு (இலட்சத்தில்)

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

சதவிதம்

2008-2009

600

21.91

2.68

12

2009-2010

1200

27.41

2.67

10

          9. கடன் இணைப்பு 2008-09
                                                 


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு (ரூ. கோடியில்)

சாதனை(ரூ. கோடியில்)

சதவிதம்

1

மதி குழுக்கள்

35.00

35.87

102%

2

மதி அல்லாத குழுக்கள்

7.00

12.22

175%

 

மொத்தம்

42.00

48.09

115%

      கடன் இணைப்பு 2009-10

வ.எண்

விபரம்

குறியீடு (ரூ. கோடியில்)

சாதனை(ரூ. கோடியில்)

சதவிதம்

1

மதி குழுக்கள்

45.00

45.63

101.4%

2

மதி அல்லாத குழுக்கள்

14.00

16.52

118 %

 

மொத்தம்

59.00

62.15

105 %

    

 

        கடன் இணைப்பு 2010-11

வ.எண்

விபரம்

குறியீடு (ரூ. கோடியில்)

சாதனை(ரூ. கோடியில்)

சதவிதம்

1

மதி குழுக்கள்

66

56.55

86

2

மதி அல்லாத குழுக்கள்

25

19.21

77

 

மொத்தம்

91

75.76

83


கடன் இணைப்பு 2011-12


வ.எண்

விபரம்

குறியீடு (ரூ. கோடியில்)

சாதனை(ரூ. கோடியில்)

சதவிதம்

1

மதி குழுக்கள்

63.00

68.85

100

2

மதி அல்லாத குழுக்கள்

23.00

9.49

41

 

மொத்தம்

86.00

78.34

91

  

 

 

 

 

 

0 கலாச்சாரப் போட்டிகள்

வருடம்

 

நிதி ஒதுக்கீடு (இலட்சத்தில்)

 

செலவினம் (இலட்சத்தில்)

2006-2007

-

2007-2008

5.05

3.08

2008-2009

5.28

2.96

2009-2010

5.28

2.74

2010-2011

5.28

3.11

2011-12

2.88

1.89

    

11. மணிமேகலை விருது

 


வருடம்

சிறந்த சுய உதவிக் குழு                                  (மாநில அளவில்)

சிறந்த கூட்டமைப்பு                                  (மாவட்ட அளவில்)

2006-2007

இல்லை

கருங்குளம் கூட்டமைப்பு
(கருங்குளம் வட்டாரம்)

2007-2008

கற்பகதரு -1 எல்லுவிளை பஞ்சாயத்து (உடன்குடி வட்டாரம்)

பிடாநேரி கூட்டமைப்பு (சாத்தான்குளம் கூட்டமைப்பு)

2008-2009

கற்பகதரு -2
குதிரைமொழி பஞ்சாயத்து (உடன்குடி வட்டாரம்)

செம்மறிகுளம் கூட்டமைப்பு (உடன்குடி வட்டாரம்)


 மாநில அளவில் விருது பெற பரிந்துரை செய்யப்பட்ட சிறந்த சுய உதவிக் குழு மற்றும் கூட்டமைப்பு

 

2009-2010

தென்னம் பூ சுய உதவிக் குழு
( உடன்குடி வட்டாரம்)            

சேதுக்குவாய்த்தான் ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு (ஆழ்வார்திருநகரி வட்டாரம்)

2010-2011

பிரேரணைகள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது

2011-12

பிரேரணைகள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது

12. கண்காட்சி:

         விருப்ப மற்றும் கட்டாய கண்காட்சி நடைபெற்ற விபரம் (2009-10)

வ.
எண்.

கண்காட்சியின் பெயர்

இடம்

காலம்

மொத்த நாட்கள்

கடைகள் எண்ணிக்கை

கலந்து கொள்ளும் குழுக்கள் எண்ணிக்கை

மொத்த விற்பனை

மொத்த  செலவு

குறிப்பு

 

விருப்ப கண்காட்சி

1

அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் குடமுழுக்கு திருவிழா

கோவில் வளாகம், திருச்செந்தூர்

26.06.09 to 05.07.09

10

10

25

10.13

0.885

முடிவுற்றது

2

அருள்மிகு முத்துமாலையம்மன் கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், குரங்கனி

09.07.09 to 15.07.09

7

13

20

5.736

0.845

முடிவுற்றது

3

சோ்மன் அருணாச்சலசுவாமி ஆடி அமாவாசை திருவிழா

கோவில் வளாகம், ஏரல்

17.07.09 to 23.07.09

7

10

20

7.121

0.815

முடிவுற்றது

4

பனிமயமாதா கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், தூத்துக்குடி

27.07.09 to 09.08.09

14

11

20

14.439

1.094

முடிவுற்றது

5

அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் சஷ்டி திருவிழா

கோவில் வளாகம், திருச்செந்தூர்

18.10.09 to 27.10.09

10

10

20

10.124

0.961

முடிவுற்றது

6

தூய அந்தோணியார் கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், புளியம்பட்டி

04.02.10 to 10.02.10

10

7

20

5.574

0.78

முடிவுற்றது

7

அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் மாசி திருவிழா

கோவில் வளாகம், திருச்செந்தூர்

18.02.10 to 01.03.10

12

10

25

11.298

0.876

முடிவுற்றது

 

கட்டாயக் கண்காட்சி - 1

1

நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை

நகராட்சி திருமண மண்டபம், தூத்துக்குடி

19.09.09 to 18.10.09

30

30

46

41.523

3.781

முடிவுற்றது

கட்டாயக் கண்காட்சி - 2

1

புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் திருவிழா

எஸ.ஏ.வி பள்ளி மைதானம், தூத்துக்குடி

31.12.09 to 29.01.10

30

36

46

24.683

5.922

முடிவுற்றது

 

மொத்தம்

 

 

130

137

242

130.628

15.959

 

 

          விருப்ப மற்றும் கட்டாய கண்காட்சி நடைபெற்ற விபரம் (2010-11)

வ.எண்.

கண்காட்சியின் பெயர்

இடம்

காலம்

மொத்த நாட்கள்

கடைகள் எண்ணிக்கை

கலந்து கொள்ளும் குழுக்கள் எண்ணிக்கை

மொத்த விற்பனை

மொத்த  செலவு

குறிப்பு

1

அருள்மிகு செண்பகவல்லியம்மன் கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், கோவில்பட்டி

10.04.10 to 16.04.10

7

10

20

9.141

0.896

முடிவுற்றது

2

அருள்மிகு சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா

கோவில் வளாகம், திருச்செந்தூர்

21.05.10 to 30.05.10

10

10

20

10.086

0.829

முடிவுற்றது

3

அருள்மிகு முத்துமாலையம்மன் கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், குரங்கனி

09.07.10 to 15.07.10

7

10

16

5.751

0.813

முடிவுற்றது

4

பனிமயமாதா கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், தூத்துக்குடி

27.07.10 to 09.08.10

14

12

20

10.852

1.014

முடிவுற்றது

5

சோ்மன் அருணாச்சலசுவாமி ஆடி அமாவாசை திருவிழா

கோவில் வளாகம், ஏரல்

04.08.10 to 10.08.10

7

10

15

7.283

0.712

முடிவுற்றது

6

பரலோகமாதா கோவில் திருவிழா

கோவில் வளாகம், காமநாயக்கன்பட்டி

10.08.10 to 16.08.10

7

10

15

5.75

0.55

முடிவுற்றது

 

மொத்தம்

 

 

52

62

106

48.863

4.814

 

  

 

கட்டாயக் கண்காட்சி - 1

1

நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை

நகராட்சி திருமண மண்டபம், தூத்துக்குடி

04.10.10 to 02.11.10

30

30

30

கட்டாயக் கண்காட்சி 2

1

புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் திருவிழா

எஸ.ஏ.வி பள்ளி மைதானம், தூத்துக்குடி

14.12.10 to 12.01.11

30

30

30

13. தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு பயிற்சி
                


வ.
எண்

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

சதவிதம்

        

1

2006-07

2.72

2.62

96

2

2007-08

17.50

17.50

100

3

2008-09

6.25

1.73

28

4

2009-10

5.40

5.36

99

5

2010-11

5.33

4.37

82

6

2011-12

4.68

4.50

96

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு மறுசீரமைப்பு

 

 

 

 

 

 

வ.எண்

காலாண்டு வாரியாக

கிராம அளவிலான மன்றம்

மறுசீரமைக்கப்பட்ட கூட்டமைப்புகள்

குறியீடு 

சாதனை

1

Pilot

15

15

5

 

மொத்தம்

15

15

5

2

2009-10 முதல் காலாண்டு

17

17

8

3

இரண்டாம் காலாண்டு

21

21

8

4

மூன்றாம் காலாண்டு

16

16

8

5

நான்காம் காலாண்டு

15

15

8

 

மொத்தம்

69

69

32

6

2010-11 முதல் காலாண்டு

43

43

24

7

இரண்டாம் காலாண்டு

55

55

24

8

மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் காலாண்டு

97

97

48

 

மொத்தம்

195

195

96

 

2011-12 முதல் காலாண்டு

60

60

20

 

இரண்டாம் காலாண்டு

62

25

40

 

             மொத்தம்

122

85

60

 

       

 

 

 

 

 

 

 

15. ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு ஊக்கத் தொகை

   அலகு


வருடம்

குறியீடு

சாதனை

2009-10

53

53

2010-11

119

119

2011-12

80

80

செலவினங்கள்

வருடம்

நிதி ஒதுக்கீடு
(இலட்சத்தில்)

செலவினங்கள்
(இலட்சத்தில்)

2009-10

53.00

53.00

2010-11

119.00

119.00

2011-12

80.00

80.00

16. ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்ப பெருங்கடன் 2010-11


வ.எண்

பெருங்கடன் அனுமதித்தல்

வங்கி மற்றும் கிளை

விடுவிக்கப்பட்டது

வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள்

தொகை அனுமதித்தல் (இலட்சத்தில்)

1

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. செம்மறிகுளம்

பாண்டியன் கிராம வங்கி, செம்மறிகுளம்

 1.  
 1.  

21.73

2

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. சேதுக்குவாய்த்தான்

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, சேதுக்குவாய்த்தான்

 1.  
 1.  

15.00

3

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. முக்காணி

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, முக்காணி

 1.  
 1.  

32.90

4

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. குதிரைமொழி

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, பரமன்குறிச்சி

 1.  
 1.  

13.00

5

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. கருங்குளம்

யூகோ வங்கி, கருங்குளம்

X

 1.  

நிலுவை

6

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. முடிவைத்தானேந்தல்

யூகோ வங்கி, முடிவைத்தானேந்தல்

X

 1.  

நிலுவை

7

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு. உமரிக்காடு

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, முக்காணி

 1.  
 1.  

25.00

8

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு அம்மன்புரம்

தமிழநாடு மொகண்டைல் வங்கி, சோனகன் விளை

X

 1.  

 

நிலுவை


வ.எண்

பெருங்கடன் அனுமதித்தல்

வங்கி மற்றும் கிளை

விடுவிக்கப்பட்டது

வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள்

தொகை அனுமதித்தல் (இலட்சத்தில்)

9

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு கருவேலம்பாடு

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, குரும்பூர்

X

 1.  

 

நிலுவை

10

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு கமலாபுரம்

பாரத ஸ்டேட் வ்ஙகி, விளாத்திகுளம்

X

 1.  

 

நிலுவை

11

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு வீரமாணிக்கம்

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, குரும்பூர்

X

 1.  

 

நிலுவை

12

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு சுரங்குடி

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, சுரங்குடி

X

 1.  

 

நிலுவை

13

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு அனியபரநல்லா

யூகோ கருங்குளம்

X

 1.  

 

நிலுவை

14

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு அழகப்ப்புரம்

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, குரும்பூர்

X

 1.  

 

நிலுவை

       ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்ப பெருங்கடன் 2011-12


வ.எண்

பெருங்கடன் அனுமதித்தல்

வங்கி மற்றும் கிளை

விடுவிக்கப்பட்டது

வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள்

தொகை அனுமதித்தல் (இலட்சத்தில்)

1

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு கடையனோடை

பாண்டியன் கிராம வங்கி, நாசரேத்

X

 1.  

நிலுவை

2

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு வெள்ளமடம்

கனரா வங்கி, நாசரேத்

X

 1.  

நிலுவை

3

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு கச்சனாவிளை

பாரத ஸ்டேட் வ்ஙகி, குரும்பூர்

X

 1.  

நிலுவை

4

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு முக்குபீறி

இந்தியன் ஓவாசீஸ் வங்கி, நாசரேத்

X

 1.  

நிலுவை

5

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு பிடாநேரி

கனரா வங்கி, நாசரேத்

X

 1.  

நிலுவை

6

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு சேதுக்வாய்த்தான்

தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, சேதுக்வாய்த்தான்

X

 1.  

நிலுவை

    ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்ப பெருங்கடன் 2012-13


வ.எண்

பெருங்கடன் அனுமதித்தல்

வங்கி மற்றும் கிளை

விடுவிக்கப்பட்டது

வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்கள்

தொகை அனுமதித்தல் (இலட்சத்தில்)

1

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு வேப்பலோடை

பாண்டியன் கிராம வங்கி, தருவைகுளம்

X

 1.  

நிலுவை

2

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு செம்மறிகுளம்

பாண்டியன் கிராம வங்கி, செம்மறிகுளம்

 1.  
 1.  

35.00

3

ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு மறவன்மடம்

பாண்டியன் கிராம வங்கி, தூத்துக்குடி

 1.  
 1.  

20.00

17. சிறந்த வங்கி மற்றும் கிளைகள்

வருடம்

சிறந்த வங்கி

சிறந்த வங்கி கிளை

2008-2009

பாண்டியன் கிராம வங்கி

1) இந்தியன் வங்கி, குலசேகரப்பட்டிணம்
2) பாண்டியன் கிராம வங்கி, தூத்துக்குடி
3)  கனரா வங்கி, மட்டக்கடை

 

வருடம்

சிறந்த வங்கி

சிறந்த வங்கி கிளை

2009-2010

1) பாண்டியன் கிராம வங்கி, தூத்துக்குடி
2) இந்தியன் வங்கி, தூத்துக்குடி

1) இந்தியன் வங்கி, குலசேகரப்பட்டிணம்
2) பாண்டியன் கிராம வங்கி, தூத்துக்குடி
3) தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி, சேதுக்குவாய்த்தான்

வருடம்

சிறந்த வங்கி

சிறந்த வங்கி கிளை

2010-2011

பிரேரணைகள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது

பிரேரணைகள் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது

   18. சுயம்சித்தா (புத்தாக்கப் பயிற்சி)

                அலகு

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

2009-10

720

713

                     செலவினங்கள்

வருடம்

நிதிஒதுக்கீடு
(இலட்சத்தில்)

செலவினங்கள்
(இலட்சத்தில்)

2009-10

14.98

13.50

                        

   19 .சிறப்பு பொன்விழா கிராம சுய வேலைவாய்ப்பு திட்டம்
     அலகு மற்றும் செலவினங்கள்

வ.எண்

வருடம்

குறியீடு

சாதனை

மொத்தம்

நிதி ஒதுக்கீடு

செலவினங்கள்

சதவிதம்

சுழல்நிதி

பொருளாதார கடன்

தனிநபர் கடன்

(ரூ.இலட்சத்தில்)

1

2004-2005

 

-

-

166

166

1690.40

1688.40

98

2

2005-2006

 

173

-

-

173

3

2006-2007

 

432

-

-

432

4

2007-2008

2100

415

120

140

675

5

2008-2009

 

-

48

227

275

6

2009-2010

2260

2260

386

18

2664

7

2010-2011

1185

1185

288

63

1536

8

2011-12

1122

696

240

50

986

491.05

491.05

 100

 

                 

 

 

அமைப்பு வெளியீடு - மாவட்ட ஆட்சியர் தூத்துக்குடி
ஆக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தூத்துக்குடி